Bediüzzaman Said Nursi “Mehdi geldiğinde bütün mezhepleri kaldıracak” diyor.

Sayın Adnan Oktar'ın 11 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: “Mehdi (as) geldiğinde ben vefat etmiş olacağım” diyor “mezarımdan tebrik edeceğim” diyor Bediüzzaman. “Benden sonra gelecek hem en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müçtehit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem Kutb-u Azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek” yani Hz. Mehdi (as)’ı “o da Ehlibeyt-i Nebevi’den olacaktır” diyor. Hz. Mehdi (as) tüm mezhepleri birleştirecek, kendisinin gösterdiği yolda insanlar ilerleyecekler. Bediüzzaman Şafi, Şafi mezhebine uyuyor. Ama “Hz. Mehdi (as) geldiğinde en büyük müceddit ve en büyük müçtehit olacak bütün mezhepleri kaldıracak” diyor. Ve “hakim olacak” diyor hakim. Bediüzzaman rahmetli hep mahkumdu “o hakim olacak” diyor.

OKTAR BABUNA: “Hiçbir cihette onun gibi olamam” diyor.

ADNAN OKTAR: Tabii. Bak “en büyük kumandan” diyor. “Onun devrinde bütün İslam aleminin orduları birleşecek, dünyanın en büyük ordusu olacak” diyor. “Ve İsa Mesih (as) gökten inecek Hristiyan aleminin başına geçecek, Hristiyanları İslam dinine davet edecek ve hepsi Müslüman olacaklar” diyor. “Mehdi (as) üç vazifenin üçünü de ve mükemmel yerine getirecek” diyor. “Ben bir vazifeyi yapabildim” diyor. “Diğer Mehdiler de bir vazifeyi yapabildiler” diyor “bir cihette yaptık” diyor bir cihette “o her cihette ve üçünü birden yapacak” diyor. “Darwinizm’i, materyalizmi ortadan kaldıracak, birinci görevi bu olacak” diyor. “O eşahsı harika çıktığı vakit kendisi de bidayeten kendisini bilmez” diyor. “Yakın talebeleri, seçkinler onu imanın nuruyla tanırlar” diyor. Hz. İsa Mesih (as) için de, Hz. Mehdi (as) için de. “Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hz. Mehdi (as)’ın şakirtleridir” diyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 90’da. Bak 1936’da bunu söylüyor. 2036’larda tamamen bitmiş olacak, inşaAllah. “71’de fecr-i sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kazip de olsa 30-40 sene sonra Mehdi (as) çıkacak” diyor.

OKTAR BABUNA: Seyit Salih Özcan, Hocamız’a “Ben göremeyeceğim ama sen göreceksin” demiş. O da “ben gördüm tekrar göreceğim” demişti, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet “ben gördüm Mehdi (as)’ı” dedi “tekrar göreceğim inşaAllah” dedi.

Sungur Ağabey de konuşuyorduk birdenbire “Bediüzzaman, ‘sen göreceksin’ dedi bana” dedi. Biz de talebelerine dedik ki “duydunuz değil mi?” dedik “evet duyduk” dediler her beraber.

Bediüzzaman diyor ki “Hatta Hz. İsa (as) gelir Hz. Mehdi (as)’a namazda iktida eder tabi olur. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) öncülüğünde Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesine işaret eder aynı zamanda” diyor. “Ve hakikati Kuraniye’nin matbuiyetine” asıl olduğuna yani Kuran’ın asıl olduğuna “ve Kuran’ın hakimiyetine işaret eder” diyor. Şualar, 5. Şua’da. Bak “hakiki beklenilen” hakiki beklenilen uydurma değil hakiki beklenilen “ve bir asır sonra gelecek o zat” diyor, hicri 1400’ler. “İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati sahabeler asırlarında karip (yakın) zannettiler” diyor. Ve Resulullah (sav)’in vefatından sonra safların arasında Hz. Mehdi (as)’ı arıyorlar. “Halbuki 1400 sene sonra gelecek” diyor. Bak çok net tarih vermiş 1400. “Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur’un asıl sahipleri yani Mehdi (as) ve şakirtleri” diyor “Cenab-ı Hakk’ın izniyle gelir o daireyi genişlettirir, o tohumlar sümbüllenir, biz de kabrimizden seyredip Allah’a şükrederiz” diyor. “Fakat o ileride gelecek acip (hayret uyandıran) şahsın bir hizmetkarı ve bu acip şahsın bir dümdarı, ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın” diyor “o büyük kumandanın.” Şahs-ı manevi kumandan olur mu? “O büyük kumandanın pişdar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum” diyor Bediüzzaman. “Ahir zamanda gelecek müceddidi ekber (en büyük müceddit) manayı işari ile haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinin en ehemmiyetlisi” diyor, işte Darwinizm-materyalizmi yok etmek, iman hakikatlerini anlatmak, Kuran mucizelerini anlatmak. Bediüzzaman hiç girmemiş Darwinizm’e, hiç ağzına dahi almamış. Direkt Hz. Mehdi (as)’a bırakıyor. “Hz. Mehdi (as) darmadağın edecek” diyor “en ehemmiyetli vazifesi budur” diyor. “Ahir zamanda gelecek o eşahsın en mühim vazifesi, en mühim meselesi Darwinizm’i materyalizmi yok etmek olacak” diyor. Ondan sonra diğer konulara geçiyor onları anlatıyor.

“Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki biz bu hizmetimizle o nurani zatlara” yani Mehdi (as) ve talebelerine “zemin izhar ediyoruz” zemin hazırlıyoruz diyor. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 189’da)

“Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi’den olacaktır.” Yani seyit olacaktır diyor. Birçok müceddit, Mehdi (as) gelmiştir diyor. Ama bunlar hep bir görev yapabilmişlerdir diyor. “Ve bir cihette yapabilmişlerdir” diyor. “Ben de bir görevi bir cihette yapabildim. Ama ahir zamanda gelecek o büyük mücedditi üç görevi bihakkın tam anlamıyla üçünü birlikte yapacak” diyor. O yüzden büyük Mehdi’dir diyor. Tüm dünyada İslam birliğini oluşturtuyor Mehdi (as). Bediüzzaman zamanında “deccal hakim oldu” diyor Bediüzzaman. Hapislerde geçti ömrü mübareğin bir nevi Mehdi’dir doğru ama “ahir zamanın büyük Mehdi’si unvanını hiçbiri alamamıştır” diyor Bediüzzaman.  “Sonra gelecek o zat bunu alacaktır” diyor. “Risale-i Nur’un gerçek sahibi Mehdi (as)’dır” diyor. Zaten söylüyor “bana onun için kitap yazdırıldı” diyor. “Mehdi (as)’a aittir Risale-i Nur” diyor. “Gerçek sahipleri Mehdi ve şakirtleridir Risale-i Nur’un.” Demek ki öbürleri pek kullanamayacaklar. Pek samimi yaklaşmayacaklar bir kısmı. Bediüzzaman Risale-i Nur’da altmış üç kere Mehdi (as)’nin bir şahıs, bir zat olduğunu altmış üç kere vurguluyor.

BÜLENT SEZGİN: Bediüzzaman talebeleri de “Nur talebesi olmayacak” diyor. 

ADNAN OKTAR: Evet.

Peygamberimiz (sav) Mehdi (as)’ı çok geniş, detaylı tarif etmiş. İnkar edebilecekleri gibi değil. Kaşını, gözünü, zamanını, vaktini, dış dünyadaki alametlerini, bedenindeki alametlerini hepsini belirtmiş. Ama bak Sungur Ağabey dedi ki ben camide karşılaştığımda. “Ağabey Nur talebesi mi olacak, Bediüzzaman ne dedi bu konuda?” dedim. “Nur talebesi olmayacak” dedi. Hayret ettim. Hiçbir Nurcu bunu demez. “Peki Ağabey nasıl olacak o zaman, nasıl olabilir ki?” dedim. “Bediüzzaman bambaşka olacak dedi” dedi. Böyle elini açarak “bambaşka” Ne Nurculara benziyor, ne Süleymancılara hiç kimseye benzemeyecek o anlamda. Bambaşka dediği o. Ama hayret Bediüzzaman’ın ona öyle bilgi vermesi. Kim bilir başka neler dedi? Bende de öyle bir özellik var. Utandım başka soru soramadım. Keşke sorsaydım başka şeyler de. O an heyecanlandım aklıma da gelmedi başka soru sormak.

“Mehdi’nin üç büyük vazifesi olacak” diyor Bediüzzaman. “Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle” yani Darwinizm’in ve materyalizmin bütün kainatta yayılmasıyla. Okullarda, üniversitelerde yayılmasıyla. “Her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini” yani Darwinizm, materyalizm fikrini “tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır.” Dümdüz edecek diyor Darwinizm’i. “Ve ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek.” İşte homoseksüellikten, Darwinist olmaktan, materyalist olmaktan, İngiliz derin devletinin eline düşmekten, sapıtmaktan, Kuran'ı yetersiz görmekten. Birçok şey yani say say bitmez. “Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden” bak bu vazife diyor Darwinizm ve materyalizmle mücadele etme “hem dünya, hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden” çok fazla araştırma gerektirdiğinden “Hazreti Mehdi’nin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafeti Muhammediye İslam’ın esasları cihetindeki saltanatı, onunla iştigale vakit bırakmıyor.” Vakti dar olacak diyor. “Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat” şahsı manevi demiyor bak “o zat, o taifenin” o topluluğun “uzun tetkikatları” ve araştırmaları, incelemeleriyle “yazdıkları” yani Darwinizm’le ilgili yapılan bilim adamlarının yaptıkları araştırmaları “kendine hazır bir program yapacak.” Onlarla kitaplar yazacak, CD’ler hazırlayacak. “Onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak.” Yani Darwinizm’i yenme vazifesini tam yapacak. “Bu vazifenin istinad ettiği (dayandırdığı) kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas” yani samimiyet “sadakat” çok sadıklar ayrılmıyorlar yani münafık çıkmıyor. “Ve tesanüd” ittifak, birbirleriyle dayanışma “sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir.” Hepsi değil. Şakirdlerin bir kısmı Darwinizm’in, materyalizmin yıkılması konusunda Mehdi (as)’a yardımcı olacak diyor bir kısmı. Şakird dediği öğrenciler. “Ne kadar da az da olsalar” diyor. Sayıları çok azdır diyor. “Manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.” Müthiş güçlü olacaklar diyor. Dünyayı dize getirecekler Darwinizm konusunda diyor. İkinci vazifesi, üçüncü vazifesi diye anlatıyor Bediüzzaman.

OKTAR BABUNA: Sungur Ağabey siz göstermiştiniz bir toplantıda kıyametin tarihlerini veriyor. O bölümü yayınlamıyorlardı. Siz yayınladınız sonra.

ADNAN OKTAR: Onu göstersene.

VTR: Sungur Ağabey Kıyametin Hicri 1545’te (Miladi 2120) Kopacağını Anlatıyor

ADNAN OKTAR: Son asırda olunca Mehdi (as)’ın başka çıkacak vakti yok. Son asır. Bu asırda çıkması gerekiyor. İslam’ın da bu asırda hakim olması gerekiyor. Net Sungur Ağabey söylüyor.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."